Buhalterinės apskaitos paslaugos

Tvarkome buhalterinę apskaitą ūkininkams, įmonės, kooperatyvams, asociacijoms ir kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims.

Apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė rengiama pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą, Lietuvoje priimtus taikyti Verslo apskaitos standartus (VAS) ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius apskaitą ir finansinę atskaitomybę Lietuvos Respublikoje.

Buhalterinę apskaitą privalo tvarkyti ūkininkai, nustatyta tvarka įregistravę ūkininko ūkį, ir gyventojai, kurie neįregistravę ūkininko ūkio, tačiau žemės ūkio valdas įregistravę Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre verčiasi individualia žemės ūkio veikla (toliau – gyventojai), gaunantys ar pretenduojantys gauti valstybės ir (ar) Europos Sąjungos paramos fondų paramą, jeigu šios paramos teikimą  reglamentuojantys teisės aktai nustato pareigą tvarkyti buhalterinę apskaitą ir (ar) sudaryti finansines ataskaitas. Buhalterinę apskaitą taip pat privalo tvarkyti ūkininkai ir gyventojai, kurie yra įregistruoti pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojai.

Apskaita gali būti tvarkoma pasirinkus vieną iš dviejų apskaitos sistemų: supaprastintą arba dvejybinę. Dvejybinis įrašas – tai ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių registravimo būdas, kai kiekvienos ūkinės operacijos arba kiekvieno ūkinio įvykio vertė įrašoma į sąskaitos (sąskaitų) debetą, o jai lygi suma – į kitos sąskaitos (sąskaitų) kreditą. Supaprastinta apskaita – tai  apskaita, tvarkoma darant paprastąjį įrašą, kai ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami netaikant dvejybinio įrašo.
Platesnė informacija teikiama individualiai